top of page

“Geef mij een zak met geld….!”

“Geef mij een zak met geld….!” In de periode rondom de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, wordt er veel gesproken over geld, het verdelen van geld, het verschuiven van geld, wie krijgt er wat bij en wie niet. Ook aan de mediationtafel gaat het regelmatig over geld. Over die bekende zak met geld, en dan bedoel ik de ontslagvergoeding of is het nu transitievergoeding of beëindigingsvergoeding? De termen ontslagvergoeding, beëindigingsvergoeding en transitievergoeding worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze betekenen niet hetzelfde. Een wettelijke transitievergoeding is een ontslagvergoeding of beëindigingsvergoeding, maar een ontslagvergoeding c.q. beëindigingsvergoeding hoeft niet altijd die wettelijke transitievergoeding te zijn.

 

Transitievergoeding, ontslagvergoeding of beëindigingsvergoeding?

Een wettelijke transitievergoeding is de vergoeding die een werknemer ontvangt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever waarbij de beëindiging niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Tevens is een wettelijke transitievergoeding verschuldigd als bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever de werknemer de overeenkomst heeft opgezegd of heeft ontbonden of niet heeft verlengd (art. 7:673 BW).

 

De termen ontslagvergoeding en beëindigingsvergoeding betekenen hetzelfde. Dit is de vergoeding die een werknemer van werkgever ontvangt bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is geen wettelijke transitievergoeding verschuldigd, maar wordt per situatie bekeken of er sprake kan zijn van een ontslag/beëindigingsvergoeding. Indien het een situatie betreft waarbij een ontslag/beëindigingsvergoeding van toepassing is kan deze vergoeding hetzelfde zijn als de wettelijke transitievergoeding, maar kan ook lager of hoger zijn.

 

Appels en peren....

Los van de verschillende betekenis speelt de zak met geld tegenwoordig een (te) grote rol als een arbeidsconflict leidt tot beëindiging met een VSO (vaststellingsovereenkomst/beëindiging met wederzijds goedvinden). Als arbeidsmediator begeleid ik vaak exit trajecten en in onderhandelingen over de ontslagvergoeding merk ik dat werknemers vaak in te grote getallen denken en komt het ook voor dat werkgevers te zuinig zijn in hun voorstel. De bekende verjaardagpraat speelt hierbij zeker mee, waarbij appels met peren worden vergeleken. De één heeft nog een hogere vergoeding ontvangen dan de ander en ook ondernemers zijn er niet vrij van, de ene ondernemer heeft nog een probleemloser en goedkoper ontslag geregeld dan de ander, maar de werkelijkheid is anders.

 

De juiste verhouding

Een ontslagvergoeding moet in de juiste verhouding staan tot de situatie die speelt en tot de rol die betrokkenen hebben gehad binnen het arbeidsconflict.

Daarbij is het ook van belang om te kijken naar de oorspronkelijke bedoeling van de wettelijke transitievergoeding, de zak geld waar de werknemer recht op heeft bij ontslag, die oorspronkelijk is bedoeld voor de begeleiding van werk naar werk. Dat is in deze tijd in de vergetelheid geraakt.

Binnen een exit-mediation staat altijd de juiste verhouding tot de situatie en de belangen centraal, welke vergoeding doet recht aan de situatie en de belangen en welke rol heeft ieder in het conflict gehad.

 

Toekomstperspectief

De oplossing van het arbeidsconflict bevindt zich niet enkel in de grote zak met geld, maar veel meer in het toekomstperspectief van hoe ieder weer verder kan. Het uitspreken, ontvangen van erkenning en het samen zoeken naar een structurele en duurzame oplossing, het vinden van nieuw werkgeluk in een omgeving zonder ruis en stress, is zoveel meer waard dan enkel en alleen een grote zak met geld.

 

Zoekt u naar een duurzame oplossing voor het (beginnend) conflict dat binnen uw organisatie speelt?

Neemt u dan contact op met mij, ik help u graag verder.

bottom of page